Psykologien

Mit teoretiske og akademiske ståsted for mit arbejde er primært humanistisk og eksistentiel psykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi.

Frihed til at vælge

De humanistiske psykologer er optaget af menneskets oplevelser, værdier, søgen efter mening, stræben efter mål og hvad der skal ske i fremtiden. En af de ledende skikkelser, den amerikanske psykolog Carl Rogers mente, at mennesket af natur er godt og har en iboende tendens til at søge efter at udvikle og ”aktualisere” sig selv i den mest positive, konstruktive, kreative, og sociale retning.

Udgangspunktet er, at mennesker kan forstås, når de deler deres indre oplevelsesverden med et andet menneske, som møder dem med ubetinget accept og empatisk forståelse.

Ethvert menneske har tilstrækkelige evner til kompetent at håndtere de udfordringer, de møder i livet. Det er også min tilgang til mennesker.

Med dette menneskesyn følger også en stor ydmyghed. Jeg ved ikke bedst.

Jeg hjælper mine kunder med at opdage og bevidstgøre, hvad der allerede potentielt er tilstede i dem, så de selv finder den bedste vej. Søren Kierkegaards mindset er en vigtig ledetråd i mit arbejde:

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Samtidig mener jeg ligesom den eksistentialistiske psykiater og holocaustoverlever Victor E. Frankl, at mennesket er frit til selv at vælge. Uanset hvilke påvirkninger du udsættes for i livet, er du fri til selv at vælge din attitude og din reaktion på omstændighederne. Ansvaret for din måde at reagere og håndtere livet ligger altid hos dig selv.

Ansvarlig og empatisk kommunikation

Både Carl Rogers og Abraham Maslow inspirerede den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg til at udvikle teorien om Compassionate/ Nonviolent Communication. På dansk kaldes metoden Ikkevoldelig Kommunikation (IVK).

Ikkevoldelig Kommunikation handler om følelser og behov. Følelser og behov hænger tæt sammen, dvs. når vi f.eks. føler tørst, har vi behov for noget at drikke, når vi føler os sårede har vi brug for omsorg etc.

IVK handler om at få kontakt til følelser og behov både hos sig selv og andre mennesker. Den styrker os i at blive bevidste om vores intentioner.

IVK er en effektiv metode til at træne empati, fordi forståelsen af, hvordan vores følelser hænger sammen med menneskelige behov i os selv, hjælper os til at forbinde os med det genkendelige menneskelige i andre.

Samtidig er det en model, som hjælper os til at forstå, at vores behov kan mødes på mange forskellige måder, hvilket gør det nemmere at finde løsninger, som er tilfredsstiller alles behov. Det betyder at, IVK er en uovertruffen metode at arbejde med som mediator /konfliktmægler, når mennesker skal have genoprettet en empatisk og respektfuld dialog.

Fokus på det der virker

Positiv psykologi bygger videre på humanistisk psykologi og fokuserer på, hvordan mennesker trives bedst og hvordan du selv kan skabe gode vilkår for dig selv og dine omgivelser.

Den fokuserer på vigtigheden af at identificere, opbygge og udvikle dine iboende styrker, som ligger tæt op af personlighedsbegrebet. Vores vigtigste styrker hjælper dig med at håndtere livets udfordringer.

Hvis du handler på baggrund af dine styrker er du indre motiveret og du føler dig kompetent. Jo mere du er indre motiveret desto bedre lykkes du. Er du nysgerrig efter at vide mere om dine styrker, kan du tage en gratis test her.

I positiv psykologi accepterer man neuropsykologiens forskning, som peger på, at mennesket fødes med en slags kemisk bestemt grundstemning. Vi er ca. 50% biologi og genetik og så er der ca. 50% vi selv kan påvirke og udvikle.

Mennesket har altså stor frihed til at engagere sig i meningsfulde aktiviteter her og nu samt frihed til eksistentielt og socialt at engagere sig i et større, mere langsigtet og meningsfuldt perspektiv.

Flow

En af de psykologer som har bidraget væsentligt til forståelsen af, hvad der skal til for, at mennesker trives med gode og positive oplevelser, er den ungarske psykologiprofessor Mihalyi Csikszentmihalyi, som har udviklet teorien om Flow- optimaloplevelses psykologi.

Flow er betegnelsen for en positiv mental tilstand, som er kendetegnet ved koncentration, engagement og fordybelse. Når du er i flow, er din opmærksomhed fokuseret på en bestemt aktivitet og din fornemmelse for tid forsvinder.

At være i flow modvirker stress, fremmer indlæring og udvikling, styrker kreativitet og selvværdet. Det øger din mentale robusthed og det er fysiologisk set så sundt, at vi kan måle det i kroppen. Det er en tilstand som minder om mindfulness og meditation.

Når du er i krise kan arbejdet med flow-modellen være en effektiv måde igen at få kontakt til dine styrker og ressourcer. Mange mennesker opdager, at de i mange år ikke har været i flow i deres arbejdsliv. At genfinde dine flowtilstande kan være en stor øjenåbner.

Positive følelser

Vores hjerne belønner os for at holde fokus på overlevelse og frygte det værste hele tiden. Menneskets hjerne som homo sapiens har ifølge psykolog og lektor ved Århus Universitet, Hans Henrik Knoop ikke forandret sig de sidste 13.000 år.

Hjernen er stadig default optaget at være bekymret for at overleve og for fremtiden. Den vil hellere koncentrere sig om, hvorvidt der sidder en sabeltiger på lur i busken end på at tænke gode tanker og bevidst opsøge flow-tilstande.

Du skal derfor finde måder at deale med denne negativitetsbias på. Det negative fylder mere og vi skal aktivt gøre noget for at kultivere positive følelser og tanker og bringe det gode ind i livet.

Jo mere vi kommer under pres desto mere mister vi adgangen til de positive følelser som glæde, taknemmelighed, sindsro, engagement, nysgerrighed, håb, inspiration. De negative følelser skaber tunnelsyn og de positive følelser udvider og åbner vores tanke- og handlemuligheder.

Der skal altså arbejdes for at undgå tunnelsynet. Den anerkendte amerikanske psykolog Barbara Fredrickson står bag den evidensbaserede positivitetskvotient (The Positivity Ratio) som lyder 3:1. Det betyder, at der skal 3 positive følelser til for at opveje 1 negativ følelse.

Formår du at balancere dette forhold udvikles og blomstrer du, hvis ikke sidder du nemt fast i negative tanker og følelser med manglende trivsel til følge. Mange af mine møder med mennesker handler om, hvordan de med små praksisser, kan flytte fokus fra bekymringer til muligheder og udvikling.

Tanker kan ændres

Følelser er afledt af tanker, så når vi har flere positive tanker ændrer vores følelser sig og perspektivet bliver åbnet. Den kognitive psykologi handler bl.a. om hvordan du kan ændre negative tankefælder dvs. kognitive forvrængninger af virkeligheden f.eks. fortolkninger og forhastede konklusioner, tunnelsyn, forstørrelser/formindskelser, selvbebrejdelser, blame game, overgeneralisering, tankelæsning.

Hvis du skal gøre noget ved dine automatiske negative tanker, skal du først og fremmest begynde at observere hvornår og hvad du tænker. Når du er bevidst om dette, bliver det nemmere at stoppe op og erstatte tankerne med mere positive og støttende tanker. Det er præcis, hvad det kognitive element i min coaching handler om. Du vil derfor skulle arbejde med at ændre dine tankemønstre, så der igen bliver perspektiv, ro og overblik, så du igen kan træffe gode beslutninger og gøre det du ønsker i livet.